Vzťah

Pri stretnutí s vami kladiem väčší dôraz na vzájomný vzťah, než na konkrétnu metódu, postup, ktorými sa bude pracovať.

Na stretnutie prichádzate s nejakým „materiálom“, prípadne téma sa ukáže počas kraniosakrálneho ošetrenia. Zvyčajne sú to veci týkajúce sa aktuálneho života, minulosti, budúcnosti, vzťahov, existenčnej oblasti atď.

Pre mňa je dôležité porozumieť osobným významom jednotlivých častí vo vašom prežívaní. Nezaujíma ma teda objektívna pravda, ale vaše subjektívne vnímanie a prežívanie. Z mojej strany neprichádza žiadne hodnotenie, ale naopak, empatické porozumenie vašej subjektívnej skúsenosti. Toto porozumienie sa snažím priniesť aj vám a tým spoznávate svoje vnútro a nadobúdate kompetencie urobiť v ňom pozitívne, žiadúce zmeny.

Ak by som to mala zhrnúť, tak pri spoločnej práci vytváram podmienky, aby ste mohli naplniť svoj potenciál.

Techniky, postupy

Za najúčinnejšie považujem na telo zamerané a integratívne metódy, ktoré pracujú s vnútorným systémom častí a podosobností.

Do tohto prúdu by som zahrnula:

Systemické konštelácie, Konštelácie s figúrkami, Konštelácie traumy

Voice dialóg a model Vnútorných rodinných systémov

Focusing a Vnútorný vzťahový focusing

Somatic experiencing, EMDR, EMI, Limbický prepis


Služby a cenník

SlužbaDoba trvaniaCena
Štandardné stretnutie60-90 minút25 eur